• Alta de dades bancàries 1
 • Baixa de dades bancàries

 • Descargar 54.96 Kb.


  Fecha de conversión11.06.2018
  Tamaño54.96 Kb.

  Descargar 54.96 Kb.

  Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea sepa) Creditor o creditora
  F0602 / F0651


  Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea SEPA)
  Creditor o creditora

  NIF

       


  Nom o denominació social

       


  Adreça

       


  Codi postal

       


  Població

       


  Telèfon

       


  Correu electrònic

         Alta de dades bancàries1

  Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi

       


  Codi IBAN

   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   


  Codi SWIFT / BIC


   

   

   

   
   

   

   

   
   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Adreça

       


  Codi postal

       


  Població

       


  País

       


  Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signada i segellada)

         1 És imprescindible el codi IBAN i el codi SWIFT/BIC. Les dades s’han d’emplenar començant per l’esquerra.

  El creditor o creditora ha de signar sempre aquesta sol·licitud (tant si demana només una alta o una baixa, com si demana una alta i una baixa). Si el titular del compte és una persona física, n’hi ha prou que aporti una fotocòpia de la llibreta d’estalvi, xec, o extracte tramès pel Banc o qualsevol altre document on consti el nom del titular i el número de compte IBAN.


  Baixa de dades bancàries

   Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents:

  Codi IBAN

   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   
  CCC
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   Sol·licito que es donin de baixa totes les dades bancàries, anteriors a aquesta sol·licitud, que consten en el fitxer de terceres persones de la Generalitat de Catalunya.

  Signatura del creditor o creditora


  Localitat i data

         D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que aporteu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “Persones creditores de la despesa pública”, amb la finalitat de dur a terme el control i gestió dels pagaments a creditors i de transferències als bancs.

  Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades, podeu adreçar-vos per escrit a la Intervenció General ─unitat responsable del fitxer─ (Rambla de Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona, protecciodedades.eco@gencat.cat), tal com preveu la legislació vigent.

  Similar:

  Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea sepa) Creditor o creditora iconSol·licitud de transferència bancària
  Solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Tesorería de la Generalitat de Catalunya a acreedores
  Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea sepa) Creditor o creditora iconModel de subvenció
  Assumpte: Sol·licitud convocatòria ajuts per a L’execució de projectes de foment de l’economia circular
  Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea sepa) Creditor o creditora iconBiblioteca Colectivo ioe
  Present I futur / Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social; [coordinació, Antoni Vilà, Andreu Corominas]
  Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea sepa) Creditor o creditora iconSol·licitud V13
  Nacional del Mercado de Valores el día , con excepción de la carátula donde se ha hecho constar que este folleto se ha depositado...
  Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea sepa) Creditor o creditora iconPostgrau en Economia Cooperativa 07
  ...
  Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea sepa) Creditor o creditora iconUn Método para Desarrollar el Trabajo en Equipo y Compartir Recursos en Bibliotecas Digitales: sosig
  Biblioteca del Dept de Política Territorial I obres Publiques. Generalitat de Catalunya
  Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea sepa) Creditor o creditora iconSolicitud de transferencia bancaria con carácter irrevocable1 Acreedor o acreedora

  Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea sepa) Creditor o creditora iconConvenio de colaboración entre el ministerio de industria turism
  Pel qual s’aprova la signatura d’un conveni entre el Departament d’Economia I finances de la Generalitat de Catalunya I el Ministeri...

  Página principal
  Contactos

      Página principal  Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea sepa) Creditor o creditora

  Descargar 54.96 Kb.