Descargar 0.94 Mb.


Página1/30
Fecha de conversión24.02.2019
Tamaño0.94 Mb.

Descargar 0.94 Mb.

Borrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

powerpluswatermarkobject3T−18 /


BORRADOR DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA ELMIÉRCOLES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2013

Se reanuda la sesión a las nueve horas.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Señorías, buenos días.

8. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
8.2. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO CONSTATA LA NECESIDAD DE AUMENTAR LA PERIODICIDAD DE REUNIONES DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS E INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL.

(Núm. exp. 671/000100)

AUTOR: GPEPC
El señor presidente da lectura a los puntos 8. y 8.2.
El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president.

Bon dia, senyories.

Aquesta moció és conseqüència de la interpel.lació que es va substanciar ara fa quinze dies en relació a la política autonòmica del Govern. És una moció que té un objectiu i un esperit. L’objectiu és reimpulsar el funcionament institucional en relació a les polítiques autonòmiques, impulsar la relació entre les diverses institucions i fer que es compleixi la llei especialment pel que fa referència als estatuts d’autonomia. Serien uns objectius obvis. No volem que hi hagi una part del funcionament de l’Estat que estigui paralitzat. I té un esperit, en contra del qual crec que no pot votar ningú. Crec que no es pot votar en contra dels tres punts que plantejo.

En la interpel.lació, el diagnòstic que fèiem, o que jo feia, de la política autonòmica del Govern, la vaig resumir en tres paraules: silenci, bloqueig i retrocés. Silenci que volia dir que el Govern, especialment el seu president, no havia dit quin model d’Estat volia. Sé que dirigents del Partit Popular diuen: no, el model d’Estat és el de l’Estat de les Autonomies. Però hi ha moltes possibilitats de l’Estat de les Autonomies. No es reuneix la Comissió General de les Comunitats Autònomes, no es reuneix la Conferència de Presidents, és a dir, hi ha un silenci en relació al tipus de model d’Estat que vol el Partit Popular.

En segon lloc, vaig dir que la segona paraula era bloqueig. Vaig explicar com, en els pràcticament dos anys de funcionament, de mandat del Govern del Partit Popular, les comissions de traspassos no s’havien reunit i la comissió bilateral tampoc. En alguns casos, la comissió bilateral, segons els estatuts, determina que s’ha de reunir dos cops a l’any. En el cas de Catalunya, no s’ha reunit ni la junta de seguretat ni altres institucions absolutament imprescindibles. És a dir, que de la nova generació d’estatuts no s’ha desenvolupat res, ni legislativament, ni han funcionat els organismes de coordinació.

I la tercera paraula era retrocés. Retrocés que es podia mesurar amb l’augment de la conflictivitat, pràcticament, si ho comparem amb els anys anteriors, hi ha el doble de conflictivitat, en l’injust repartiment dels objectius de dèficit, o amb lleis com la LOMCE que, en definitiva, fulminen les competències autonòmiques. Aquest era el diagnòstic que fèiem.

Què plantegem en la moció? Plantegem tres punts. Insisteixo que són punts no de crítica al Govern, no de formulació partidista, sinó que les institucions funcionin. I vol dir el següent. En primer lloc, en el marc de la necessitat que la Comissió General de Comunitats Autònomes funcioni. És, per utilitzar un qualificatiu suau, incomprensible que en pràcticament dos anys la Comissió General de Comunitats Autònomes, que té un gran paper, només s’hagi reunit una vegada la setmana passada i una la setmana vinent, a proposta dels grups de l’oposició. Però que no hagi fet un treball de debat territorial. Per tant, cal que la Comissió General de Comunitats Autònomes funcioni.

En segon lloc, la proposta que el president del Govern comparegui al Senat per explicar la seva política territorial. És també, per tornar a utilitzar un qualificatiu suau, incomprensible que en aquesta cambra territorial hàgim escoltat les polítiques de tots els ministeris excepte la política territorial. Ha vingut el ministre de Cultura, el ministre d’Indústria, el ministre d’Hisenda però no ha vingut ningú, que jo crec que hauria de ser el president del Govern, a explicar quin horitzó de model d’Estat té. Què en pensa dels traspassos. Què pensa de les competències. Què pensa del desenvolupament dels estatuts. Per tant, que comparegui el president del Govern, crec que podríem acceptar una transaccional, que comparegués la vicepresidenta o el ministre d’Hisenda i el d’Administracions Territorials, però hi ha necessitat, i és un cert menyspreu a aquesta Cambra territorial, que el Govern no expliqui què vol.

El segon punt seria el punt que no pot ser que les comissions de traspassos o les comissions bilaterals no es reuneixin. Per tant, el que plantegem és que es reprenguin els treballs de les comissions que estan establertes en els estatuts d’autonomia.

I el tercer punt fa referència a la situació de Catalunya. Vaig dir l’altre dia que no sé si s’és prou conscient que tenim un problema polític que va més enllà d’un problema de ciutadania. A Catalunya hi ha desafecció no només en el camp polític sinó també en el camp de la societat. Perquè la sentència del Tribunal Constitucional va significar un xoc de dues legitimitats. La legitimitat institucional del Tribunal Constitucional i la legitimitat democràtica popular d’un referèndum.

Aquest és un problema polític i l’únic que planteja el punt tercer de la moció, l’únic que planteja és la necessitat de crear les condicions per al diàleg. Per tant, és una moció amb tres punts. Primer, saber la política del govern en relació al tema de política autonòmica. Segon, no tenir paralitzat una part de relacions de l’Estat en relació a les Comunitats Autònomes i tercer, crear les condicions perquè la crisi institucional que avui existeix entre Catalunya i l’Estat espanyol es pugui desenvolupar i superar mitjançant el diàleg.

Espero el vot de tots vostès.Moltes gràcies.


Catálogo: legis10 -> publicaciones -> borrador -> senado
senado -> Borrador de la sesión plenaria celebrada el martes, 8 de octubre de 2013-10-09
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de asuntos iberoamericanos celebrada el miércoles, 22 de octubre de 2014
senado -> Borrador de la comisión de fomento celebrada el díA 26 de febrero de 2015
senado -> Borrador de la comisión de fomento celebrada el jueves 30 de abril de 2015
senado -> Borrador de la comisión de presupuestos celebrada el díA 23 de septiembre de 2015
senado -> Borrador de la comisión de despoblación del díA 13 de abril de 2015
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de economía y competitividad celebrada el miércoles, 30 de octubre de 2013
senado -> Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de industria, energía y turismo, celebrada el lunes, 16 de junio de 2014
senado -> Borrador completo de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de julio de 2013
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Similar:

Borrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 6 de noviembre de 2013-11-07
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de inversiones para cataluñA
Borrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el martes, 9 de diciembre de 2014
Lectura y aprobacióN, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada los pasados días 25, 26 y 27 de noviembre de 2014
Borrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el martes, 8 de octubre de 2013-10-09
El señor presidente: Procede el acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don José Vicente González Bethencourt
Borrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013 iconBorrador completo de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de julio de 2013
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la línea de alta velocidad madrid-jaén...
Borrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013 iconBorrador de la sesión de la comisión de economía y competitividad celebrada el miércoles, 30 de octubre de 2013
A continuación, procedemos a la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 21 de octubre
Borrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 22 de mayo de 2013
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de ahorro y eficiencia energética para hacer...
Borrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013 iconBorrador de la sesión de la comisión de asuntos iberoamericanos celebrada el miércoles, 5 de noviembre de 2014
La señora vicepresidenta (Nicolás Martínez): Se abre la sesión. Buenos días, señorías
Borrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 10 de septiembre de 2014
Moción por la que se insta al gobierno al desarrollo de determinadas medidas en materia de política monetaria
Borrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 11 de febrero de 2015
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de lucha contra la violencia en el deporte,...
Borrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 17 de diciembre de 2014
Moción por la que se insta al gobierno a evaluar las consecuencias para la industria de los resultados de la subasta de incentivos...

Página principal
Contactos

    Página principalBorrador de la sesión plenaria celebrada elmiércoles, 20 de noviembre de 2013

Descargar 0.94 Mb.