• Hi assisteixen els regidors i regidores següents
 • ORDRE DEL DIA

 • Descargar 201.75 Kb.


  Página1/4
  Fecha de conversión27.05.2018
  Tamaño201.75 Kb.

  Descargar 201.75 Kb.

  Acta de sessió del ple de l'ajuntament


    1   2   3   4

  Ple dia 23.02.2012  ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS  Identificació de la sessió
  Núm.: 2/2012

  Caràcter: Ordinari

  Data: 23 de febrer de 2012

  Horari: de 20:03 a 23:58 hores

  Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial

  Hi assisteixen els regidors i regidores següents:
  MANUEL REYES LÓPEZ (PP)

  DAVID SOLÉ GIMENO (PP)

  SONIA MOTOS PÉREZ (PP)

  JAVIER HINIESTO DOMÍNGUEZ (PP)

  MARGARITA MANZANO LÓPEZ (PP)

  PEDRO JOSÉ DE LA COBA RUIZ (PP)

  MARCOS SOLER GIMÉNEZ (PP)

  JESÚS ROMO HERNAN-PÉREZ (PP)

  JOAN SAU PAGÈS (PSC-PM)

  MARIA ASUNCIÓN MIRANDA CUERVAS (PSC-PM)

  PEDRO SANZ SÁNCHEZ (PSC-PM)

  FRANCISCO QUIRANTE GARCÍA (PSC-PM)

  MARÍA DEL CARMEN BERCERO MARGALEF (PSC-PM)

  MARÍA DEL MAR LATORRE RODRÍGUEZ (PSC-PM)

  NÚRIA MILÀ GONZALO (PSC-PM)

  ANNA MARIA PÉREZ FERNÁNDEZ (CiU)

  FRANCISCO JAVIER AMATE PAZ (CiU)

  SANTIAGO BARONA I GARCIA (CiU)

  DAVID GRAU CASTROVERDE (CiU)

  ALBERT SÀENZ COROMINA (CiU)

  LOURDES CARRERAS GALLARDO (ICV-EUiA-E)

  CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO (ICV-EUiA-E)

  JESÚS RODRÍGUEZ REQUEIJO (ICV-EUiA-E)

  JUAN GALMÉS MASAS (AVVIC)

  MÀXIM COSTA I MARTÍNEZ (AVVIC)

  Actua de Secretari el senyor José-Antonio Andrés Hernández, Secretari General de la Corporació, qui estén la present acta i assisteix l’Interventor municipal, senyor José Luis Iranzo Sancho.


  A continuació, constatada l’existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració, la Presidència obre la sessió, la qual es desenvolupa sota l’ordre del dia següent:
  ORDRE DEL DIA
  PUNT 1r.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 26 DE GENER DE 2012.
  PUNT 2n.- DESPATX OFICIAL I COMUNICACIONS REBUDES.
  PUNT 3r.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE L’ANY 2012.
  PUNT 4t.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI, LABORAL I EVENTUAL D’AQUEST AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L’ANY 2012.
  PUNT 5è.- ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT.
  PUNT 6è.- ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL PATRONAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ I IMATGE.
  PUNT 7è.- ACTUALITZACIÓ DE LA RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.
  PUNT 8è.- PROPOSTA D’ELECCIÓ DEL NOU JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE CASTELLDEFELS.
  PUNT 9è.- PROPOSTA RELATIVA A LA DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS PER A LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT DELTA (CONSORCI TELEDIGITAL BAIX LLOBREGAT DELTA).
  PUNT 10è.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN:


  1. ASSABENTAR EL PLE DE LES PRINCIPALS RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LES REGIDORIES DELEGADES.
  1. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

  B1) MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC-PM I ICV-EUiA-E EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL.


  B2) MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS SOTASIGNANTS ICV-EUiA-E I PSC-PM INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA AMB LA FINALITAT DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS.
  PUNT 11è.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
  PUNT 12è.- PRECS I PREGUNTES.


  Catálogo: acteca
  acteca -> Seguiment d’Expedients 
  acteca -> Seguiment d’Expedients 
  acteca -> Seguiment d’Expedients 
  acteca -> Seguiment d’Expedients 
  acteca -> Seguiment d’Expedients 
  acteca -> Seguiment d’Expedients 
  acteca -> Seguiment d’Expedients 
    1   2   3   4

  Similar:

  Acta de sessió del ple de l\Acta número 1/2012, de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament del dia 30 de gener de 2012 index
  Acta número 1/2012, de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament del dia 30 de gener de 2012
  Acta de sessió del ple de l\Seguiment d’Expedients 
  Acta número /2018, de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament del dia d’abril de 2018
  Acta de sessió del ple de l\Seguiment d’Expedients 
  Acta número 8/2014, de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament del dia 30 de juny de 2014
  Acta de sessió del ple de l\Seguiment d’Expedients 
  Acta número 3/2011, de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament del dia de novembre 2011
  Acta de sessió del ple de l\Seguiment d’Expedients 
  Acta número 2/2012, de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament del dia 27 de febrer de 2012
  Acta de sessió del ple de l\Seguiment d’Expedients 
  Acta número 4/2014, de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament del dia 31 de març de 2014
  Acta de sessió del ple de l\Seguiment d’Expedients 
  Acta número 1/2018, de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament del dia 29 de gener de 2018
  Acta de sessió del ple de l\Seguiment d’Expedients 
  Acta número /2013, de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament del dia d’abril de 2013
  Acta de sessió del ple de l\Seguiment d’Expedients 
  Acta número /2012, de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament del dia de maig de 2012
  Acta de sessió del ple de l\Seguiment d’Expedients 
  Acta número 15/2011, de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament del dia 22 de desembre de 2011

  Página principal
  Contactos

      Página principal  Acta de sessió del ple de l'ajuntament

  Descargar 201.75 Kb.